Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2020/2021 på samma sätt som föregående år genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (giltig enligt SFS 202:1154 t.o.m. utgången av år 2021), som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende även i år finner denna lösning rimlig under den fortsatta utmaningen Pandemin orsakar. Vi hoppas svarsperioden medger att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.
Medlemmar och boende kommer därför under slutet av maj brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och
namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd
fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:
 27 maj: brev med underlag för stämma skickas ut.
 30 juni: talongen med svaren från medlemmar på beslutspunkter från stämman skall
vara inskickade till styrelsen.
 Efter 30 juni publiceras stämmoprotokoll med resultat från årsmötet.

I samband med utskicket (då det sker till samtliga fastighetsägare) avses även att information till fastighetsägare bifogas avseende Lantmäteriets utredning om det slutliga bildandet av en gemensamhetsanläggning avseende ”frimarken”.

Samtliga handlingar finns även i pdf-format under fliken ”För medlemmar”.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig sommar!

Styrelsen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.